Santa Barbara 5
Santa Barbara
645 Medium Format Film
Chase Palm Park.